Què és un integrador social?

L’integrador social s’ocupa de programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social mitjançant la valoració de la informació obtinguda sobre cada cas i la determinació i aplicació de les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de l’individu.

Quines són les seves competències?

Programa, organitza i avalua les intervencions d’integració social
Obté informació dels casos assignats a partir dels informes rebuts, de la programació general establerta i d’altres fonts complementàries.

Elabora el programa d’intervenció a partir de la informació obtinguda. Organitza i gestiona els recursos humans, materials i econòmics de la intervenció, optimitzant la seva assignació d’acord amb els objectius establerts.

Estableix les normes i procediments d’atenció als casos assignats, a partir del pla d’atenció a l’usuari i del programa d’intervenció definit. Manté organitzada la documentació d’intervenció. Avalua programes d’intervenció per tal de garantir l’adequació del programa a les necessitats d’integració social del cas assignat.

Organitza i supervisa les activitats d’atenció a unitats de convivència.
Defineix els protocols d’atenció, segons la programació establerta i ajusta els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes.

Supervisa les tasques de manteniment de la llar segons el programa establert.
Organitza i supervisa les tasques de suport personal i emocional, d’acord amb les normes de seguretat i d’atenció a l’usuari establertes.

Organitza l’espai de residència habitual de l’assistit i l’assignació d’ajudes tècniques. Instrueix i assessora la unitat de convivència sobre les responsabilitats i accions que han d’assumir.

Realitza la gestió domèstica de la unitat de convivència segons programa establert.
Aplica les tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques i el desenvolupament de les competències de la unitat de convivència assignada.

Entrena l’assistit en l’adquisició de capacitats d’autonomia personal i social.

Dirigeix i supervisa les activitats de prevenció de pèrdua de la mobilitat previstes, aplicant la programació i les normes de seguretat establertes.

Dóna suport i estimula la comunicació de l’usuari, alhora que possibilita un nivell de comprensió adequat als missatges emesos i afavoreix les relacions de l’assistit.

Instrueix els usuaris sobre les capacitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
Aplica les tècniques i procediments d’avaluació per valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les capacitats d’autonomia del cas assignat.

Supervisa les activitats d’inserció ocupacional.

Determina les línies d’actuació ocupacional de l’assistit a partir dels indicadors i dels mitjans establerts en el pla d’avaluació.

Comprova sobre el terreny l’adequació de les activitats i dels mitjans d’inserció al cas assignat, en col·laboració amb els responsables de l’entitat d’inserció.

Instrueix i assessora l’assistit o als seus tutors o familiars sobre les responsabilitats i accions a desenvolupar en el seu entorn ocupacional, així com sobre les gestions o requisits necessaris per al desenvolupament de la seva inserció ocupacional.

Aplica les tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell d’inserció ocupacional obtingut en el cas assignat.


Deixa un comentari