Què és un integrador social?

L’integrador social s’ocupa de programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social mitjançant la valoració de la informació obtinguda sobre cada cas i la determinació i aplicació de les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de l’individu.

Quines són les seves competències?

Programa, organitza i avalua les intervencions d’integració social
Obté informació dels casos assignats a partir dels informes rebuts, de la programació general establerta i d’altres fonts complementàries.

Elabora el programa d’intervenció a partir de la informació obtinguda. Organitza i gestiona els recursos humans, materials i econòmics de la intervenció, optimitzant la seva assignació d’acord amb els objectius establerts.

Estableix les normes i procediments d’atenció als casos assignats, a partir del pla d’atenció a l’usuari i del programa d’intervenció definit. Manté organitzada la documentació d’intervenció. Avalua programes d’intervenció per tal de garantir l’adequació del programa a les necessitats d’integració social del cas assignat.

Organitza i supervisa les activitats d’atenció a unitats de convivència.
Defineix els protocols d’atenció, segons la programació establerta i ajusta els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats previstes.

Supervisa les tasques de manteniment de la llar segons el programa establert.
Organitza i supervisa les tasques de suport personal i emocional, d’acord amb les normes de seguretat i d’atenció a l’usuari establertes.

Organitza l’espai de residència habitual de l’assistit i l’assignació d’ajudes tècniques. Instrueix i assessora la unitat de convivència sobre les responsabilitats i accions que han d’assumir.

Realitza la gestió domèstica de la unitat de convivència segons programa establert.
Aplica les tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques i el desenvolupament de les competències de la unitat de convivència assignada.

Entrena l’assistit en l’adquisició de capacitats d’autonomia personal i social.

Dirigeix i supervisa les activitats de prevenció de pèrdua de la mobilitat previstes, aplicant la programació i les normes de seguretat establertes.

Dóna suport i estimula la comunicació de l’usuari, alhora que possibilita un nivell de comprensió adequat als missatges emesos i afavoreix les relacions de l’assistit.

Instrueix els usuaris sobre les capacitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
Aplica les tècniques i procediments d’avaluació per valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les capacitats d’autonomia del cas assignat.

Supervisa les activitats d’inserció ocupacional.

Determina les línies d’actuació ocupacional de l’assistit a partir dels indicadors i dels mitjans establerts en el pla d’avaluació.

Comprova sobre el terreny l’adequació de les activitats i dels mitjans d’inserció al cas assignat, en col·laboració amb els responsables de l’entitat d’inserció.

Instrueix i assessora l’assistit o als seus tutors o familiars sobre les responsabilitats i accions a desenvolupar en el seu entorn ocupacional, així com sobre les gestions o requisits necessaris per al desenvolupament de la seva inserció ocupacional.

Aplica les tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell d’inserció ocupacional obtingut en el cas assignat.


Lorem Ipsum test

¿Qué es Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas “Letraset”, las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.

 

 

 

¿De dónde viene?

Al contrario del pensamiento popular, el texto de Lorem Ipsum no es simplemente texto aleatorio. Tiene sus raices en una pieza cl´sica de la literatura del Latin, que data del año 45 antes de Cristo, haciendo que este adquiera mas de 2000 años de antiguedad. Richard McClintock, un profesor de Latin de la Universidad de Hampden-Sydney en Virginia, encontró una de las palabras más oscuras de la lengua del latín, “consecteur”, en un pasaje de Lorem Ipsum, y al seguir leyendo distintos textos del latín, descubrió la fuente indudable. Lorem Ipsum viene de las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de “de Finnibus Bonorum et Malorum” (Los Extremos del Bien y El Mal) por Cicero, escrito en el año 45 antes de Cristo. Este libro es un tratado de teoría de éticas, muy popular durante el Renacimiento. La primera linea del Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, viene de una linea en la sección 1.10.32

El trozo de texto estándar de Lorem Ipsum usado desde el año 1500 es reproducido debajo para aquellos interesados. Las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de “de Finibus Bonorum et Malorum” por Cicero son también reproducidas en su forma original exacta, acompañadas por versiones en Inglés de la traducción realizada en 1914 por H. Rackham.

 


Cincopa WordPress pluginXerrada de l’associació Balear ABIS

1r d’Integració Social.

 

 

Aquest dilluns vàrem rebre la visita de l’Associació d’Integradors Socials de les Illes Balears. Aquesta associació creada l’any 2009, suposa un nou impuls per la figura que representa l’Integrador Social, figura encara prou desconeguda en el mercat laboral de les illes. Durant la xerrada, els membres d’ABIS ens vàren explicar el funcionament de l’Associació, així com els seus objectius i metes a aconseguir en el present i en el futur, i també ¡ ens van convidar a formar-hi part, per contribuir a millorar el reconeixement de la figura de l’Integrador Social dins les Illes Balears. Keep on reading!