Inici

ABIS neix el 2009 davant la complicada situació que viu el col·lectiu d’Integradors Socials a les Illes Balears, que és desconegut per part del món empresarial i fins i tot per l’administració pública, i com a conseqüència es troba amb la dificultat d’accés laboral dins la categoria professional que correspon al nostre col·lectiu.

Cincopa WordPress plugin

Programa, organitza i avalua les intervencions d’integració social.
Obté informació dels casos assignats a partir dels informes rebuts, de la programació general establerta i d’altres fonts complementàries.

Elabora el programa d’intervenció a partir de la informació obtinguda. Organitza i gestiona els recursos humans, materials i econòmics de la intervenció, optimitzant la seva assignació d’acord amb els objectius establerts.

Estableix les normes i procediments d’atenció als casos assignats, a partir del pla d’atenció a l’usuari i del programa d’intervenció definit. Manté organitzada la documentació d’intervenció. Avalua programes d’intervenció per tal de garantir l’adequació del programa a les necessitats d’integració social del cas assignat.

Organitza l’espai de residència habitual de l’assistit i l’assignació d’ajudes tècniques. Instrueix i assessora la unitat de convivència sobre les responsabilitats i accions que han d’assumir.

Realitza la gestió domèstica de la unitat de convivència segons programa establert.

Aplica les tècniques i procediments d’avaluació per valorar el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques i el desenvolupament de les competències de la unitat de convivència assignada.

Forma el assistida en l’adquisició de capacitats d’autonomia personal i social..

Estatuts d’ABIS